Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (zwana dalej: „ustawą o ochronie danych osobowych”).

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu reguły, według których zbieramy i przechowujemy Państwa dane osobowe, a także prawa jakie w związku z tym faktem Państwu przysługują.

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

RODO w art. 4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, czy wizerunek. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartfony, tablety i inne urządzenie elektroniczne.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z RODO ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego mogą Państwo kierować swoje wszelkie prośby, związane
z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Play Sustain z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2/168, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000790330, NIP: 5252792316, REGON: 383608319 (dalej zwana: Fundacją). Z administratorem danych osobowych można skontaktować się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hello@playsustain.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest mailowo: lukasz@saran.org.pl lub pisemnie pod adresem: Fundacja Play Sustain, Inspektor Ochrony Danych, ul. Bagno 2/168, 00-112 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do prowadzenia działalności statutowej lub realizacji umowy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe osób kontaktujących się z Fundacją w celu uzyskania informacji o jej działalności, podzielenia się uwagami dotyczącymi jej działalności, podjęcia współpracy lub wzięcia udziału w inicjatywach przez nią zorganizowanych, tj. w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Nie przetwarzamy innych danych, niż te, wymienione wyżej. Jednocześnie, zwracamy uwagę, że każdorazowe podawanie osobiście, za pośrednictwem strony internetowej Fundacji: www.playsustain.pl, wiadomości mailowej lub w trakcie rozmowy telefonicznej informacji zawierających Państwa dane osobowe inne, niż wskazane wyżej, będzie oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny
i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

 1. udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej czy wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera lub innej formy marketingu),
 2. wykonania zawartej umowy, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,
 3. prawnie usprawiedliwionego interesu Fundacji jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
 4. obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Celami, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:

 1. zapewnienie realizacji naszych celów statutowych, np. w sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji, przykładowo będą to Państwa imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres zamieszkania lub dostawy.
 2. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej www.playsustain.pl, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

W razie wyrażenia na to zgody, Państwa dane będą przekazywane jedynie zaufanym podmiotom
z nami współpracującym, tj. w szczególności Państwa dane mogą być przekazane współpracującym z nami podmiotom, naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji naszej działalności (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, związane z realizacją zamówień, wysyłką e-maili). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie. Państwa dane nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykładowo, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne
z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Profilowanie

Nie stosujemy profilowania Państwa danych osobowych.

Pliki „cookie”

Realizujemy funkcje pozyskiwania informacji o Państwu i innych użytkownikach naszej strony i ich zachowaniach m.in. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Przy pierwszej wizycie na stronie Fundacji użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

„Cookies” są małymi plikami danych zapisywanymi na Państwa urządzeniu przez strony internetowe, z których korzystasz. Odniesienia do „cookies” zawarte w niniejszym dokumencie obejmują też inne technologie i sposoby przechowywania danych lub automatycznego dostępu do danych na Państwa urządzeniu.

W chwili gdy weszliście Państwo na stronę Fundacji wyświetlono komunikat informujący o korzystaniu przez tę stronę z plików cookies oraz oferujący możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie pewnych rodzajów takich plików. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „czas życia” pliku cookie (to znaczy czas jego przechowywania) oraz przypisaną wartość, którą jest przeważnie przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Aby wyświetlić ten komunikat, musieliśmy użyć pliku cookie. Dalsze korzystanie z niniejszej strony spowoduje umieszczenie na Państwa urządzeniu kolejnych plików cookies, które są niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania. Inne pliki cookies zostaną umieszczone w Państwa urządzeniu tylko pod warunkiem wyrażenia na to przez Państwa zgody. Szczegółowe opisy poszczególnych rodzajów plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę zostały zamieszczone poniżej:

W ramach strony Fundacji stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Poza powyższym nie korzystamy z innych plików cookie. Niektóre z narzędzi i treści są jednak dostarczane (a w niektórych przypadkach także podlegają hostingowi) przez zewnętrznych dostawców treści. Gdy przeglądacie Państwo te treści, tacy zewnętrzni dostawcy mogą zapisywać pliki cookie na Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym. Macie Państwo możliwość wyłączenia zapisywania oraz przechowywania tego rodzaju plików cookie na urządzeniu. Używamy plików cookie w celu:

Aktualna lista cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych na stronie Fundacji jest dostępna poniżej:

Strona Fundacji wykorzystuje Google Analytics, usługi analizowania stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje wygenerowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są one przechowywane. Na tej stronie internetowej została aktywowana anonimizacja adresu IP, tak by adresy IP użytkowników Google były skracane z wyprzedzeniem w odniesieniu do Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora strony Fundacji na potrzeby sporządzania szacunków dotyczących korzystania ze strony przez użytkowników, przygotowywania sprawozdań w zakresie aktywności na stronie i w innych celach związanych z korzystaniem ze strony i korzystaniem z Internetu, by świadczyć usługi na rzecz operatora strony.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Fundacja gromadzi następujące informacje za pośrednictwem Google Analytics: liczba odwiedzających, adresy URL, z których odwiedzający przechodzą na tę stronę oraz adresy wiarygodnych stron internetowych.

Możecie Państwo uniemożliwić Google gromadzenie danych zbieranych przez pliki cookie poprzez uruchomienie tzw. blokującego pliku cookie na swoim komputerze – w tym celu należy wejść na poniższą stronę i pobrać dodatek do przeglądarki blokujący działanie Google Analytics:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, w tym informacji o tym, jakie ustawienia przeglądarki spowodują odrzucanie plików cookie, należy udać się na stronę www.allaboutcookies.org.

Na stronie Fundacji mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od strony Fundacji i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Fundację. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?

RODO przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres lukasz@saran.org.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.

Skopiowano adres e-mail do schowka